Foarjiers aktiviteit

Snein 7 april ha de ynwenners fan Friens in tige slagge foarjiers aktiviteit hân mei troch it doarp âld hollânske spultsjes en dêr nei in hearlik fersoarge lunch troch de behearders fan it Lokaeltsje. Nei ôf rin fan de lunch krige Sijtske Hijlkema foar har 31 jier ynset foar de Linepraat in moaie pen mei ynskripsje oanbean fan Pl. Belang. Sjoch hjir foar in leuke sfear ympresje fan dizze aktiviteit.