Ferrassingsfeest foar Piet en Lies

Nei 11 jier it Frienzer Lokaeltsje beheard te hawwen, swaaie Piet en Lies Rodenburg per 1 oktober ôf.
Sneontejûn waarden se ferrast mei in feestje yn hun eigen Lokaeltsje.
Se wiene om 18.00 fuort lokke foar in itentsje yn Grou.
Alles waard doe gau klearmakke yn it Lokaeltsje en lju dy’t útnoege wienen sammelen harren yn it Lokaeltsje.
Piet en Lies hienen neat yn de gaten. Doe’t sy krekt nei healwei njoggenen thús kamen fûl harren de mûle letterlik iepen.
doe’t se alle bekinden stean en harren favoriete band de Blues Busters.
Oant nei middernacht waard der musyk makke en dûnse om de prachtige 11 jier fan Piet en Lies yn en foar Friens te fieren.
Sjoch hjir foar in lytse sfeer ympresje