Rôtreugeltsje

De bern fan Friens ha juster 11 novimber Sint Marten fiert. Mei syn allen op paad troch Friens. Lokkich hienen we der moai waar by. Nei ôf rin is al it snobbersguod ferdielt ûnder alle bern. Besjoch hjir in sfeerympresje fan dizze slagge Sint Marten.