Ofskied Piet en Lies

Nei it tige slagge ferrassings feest ha ek de Frienzer bern op sneon 22 septimber ôfskied nommen fan Piet en Lies.
Se hienen allgearre in moaie tekening makke wat hun oan Piet en Lies tinken die.
Dêr ha Mirjan en Sietie in moaie grutte kalinder fan makke. Ek mei hjir en dêr in leuke foto der by.
Piet en Lies hienen wat lekkers en in gleske drinken foar de bern. Dêr nei gong elk wer op hûs oan.
Sjoch hjir foar in lytse sfeer ympresje