Nifelmiddei

It wie hjoed fansels wer in leuke middei by it jeugdwurk.
We hawwe hiele leuke pykjes en haskes makke.
Harren búkjes binne pompons, dit ha we makke mei wol.
Ek ha we noch in pear aaikes opkleure, dit alles ha we oan in tak hongen.
JelleB