Mappen oppimpe

Ofrûne sneon hienen de bern fan it Frienzer jeugdwurk alwer hun twadde aktiviteit fan dit seizoen. Mappen oppimpe, mei papier , in skjirre en ferve gongen se oan de slach. Se hienen der in soad nocht oan en sa koenen se oan it ein fan de middei allegearre mei wat moais op hûs oan. Sjoch hjir foar in lytse sfearympresje fan dizze middei.