Kuorkes meitsje

Dizze middei ha de bern fan in kartonnen boardsje en jern in moai kuorke makke. It wie de bedoeling om it jern der troch hinne te weven. Wannear se nei hurd wurkjen klear binne, dogge se der wat hea yn en krije se noch twa peasaaien en in pûdsje mei spekjes der by. Foar wa gau klear wie koe noch in fear fan jern meitsje. It wie wer in tige slagge middei. Hjir in lytse sfear ympresje