Fûgelhúskes meitsje

De entûsjaste bern fan it Frienzer jeugdwurk ha sneontemiddei foar alle Frienzers in fûgelhúske makke.
Mei mooglik makke troch goed taret wurk fan haadmaster Ronald , in oantal heiten en de jeugdwurk kommisje.
Nei ôfrin fan dizze middei ha de bern yn groepkes de fûgelhúskes by elkenien thús besoarge.
Sjoch hjir foar in leuke sfearympresje hoe hurd de bern mei help fan âlders oan it wurk west binne!
De jeugd krige alle lof út it doarp foar de sels timmere húskes.