Friens wurdt Friends

Jelle Bangma, foarsitter fan de Stichting Slachtemarathon, sil freed 15 juny Friens omdope yn Friends. Om 15.00 oere plakt Bangma de letter D op it plaknammeboerd. Dit ta gelegenheid fan it tema Freonskip fan de Freonekuier 2007.

Lês fierder