Friens wer skjin

Friens is wer skjin. Ofrûne wykein hawwe de bern in himmelmiddei hân.
Der lei net in soad rommel yn Friens yn de bermen en op’e dyk. Dus de opbringst fan dizze middei wie minimaal. De bern dy’t dizze middei mei wienen ha goed harren bêst dien en koenen nei wat drinken en in snoepke wer op hûs hân!