Freonen op freed

De lêste freed fan de moanne. Tiid foar in pop-up store by Kaphûs.
Kommende freed is Petra Pont út Akkrum fan 13.00 oant 18.00 gast ûndernimmer. Foar €7.50 kinne je fan har in shiatsu massage krije.
In ôfspraak meitsje is net nedich, jim kinne gewoan del komme.