Freonen fan Fier

As stifting hat Theatergroep Fier yn de statuten de ferplichting op nommen om ien kear yn de trije jier in bisûndere foarstelling te meitsjen en op te fieren, dêr’t de trije toanielferienings út de doarpen Friens, Idaerd/Eagum en Reduzum oan meidogge. Om dit ek finansjeel mooglik te meitsjen sykje wy Freonen fan FIER. Foar mar € 15,- it jier stypje jo ús stifting en krije jo by jo earste bestelling foar de nije foarstelling yn 2021, ien tagongskaart fergees tastjoerd. Freon wurde?