Fredige krystjûn

Oan it begjin fan de krystjûn kamen in soad minsken byinoar ûnder de krystbeam fan de Prinsentún. Under begelieding fan trompetist Side van der Beij waarden der allegear krystferskes sjong. Nei dizze sjongerij koe elk, dy’t mei woe, nei de krystnachtfiering.
De tsjerkerie en de bern fan de TDS joegen hjir elk har eigen fyzje oan it belibjen fan de kryst.