Frâns

Noch stil fan it grutte wûnder
sjogge wy nei ús berntsje, sa bysûnder
dat syn libben wêze mei as de sinne
mei waarmte, lok en leafde om him hinne