Formule 1 skoort mei toskeguod

In boppeslach foar de aktiviteitenkommisje. Mei 10 soarten Bierpriuwe, 10 smaken toskepoetsguod, fragen oer ôfrûne jier, topografyske fragen, gerjochten werkenne en wat al net mear wisten se dizze jûn 23 teams mei de Murphy’s Quiz fan de dyk te hâlden.
It team fan de Formule 1 wist dit jier de measte fragen goed te beantwurdsjen.