Follybal efter de kroech

Njoggen teams draafden juster op, om it tydlike sportterrein efter de kroech mei elkoar te follyballen .
Ut en troch rekke der in bal yn de sleat, mar dat mocht de pret net drukke. Spulliedster Trudy hy de gong der yn, sadat foar de nacht ynfoel de winner bekend wie. De winners wiene de jonge hunnen fan team Simon H.