Folle bak yn ’t kafé

Komeedzje en tragyk wikselen elkoar ôf by de foarstelling Kredo. Lyk as yn it stik Katarsis dat Swin.Swette ferline jier nei Reduzum helle, spilen Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma juster de stjerren fan de himel. Mar Swin.Swette hat noch mear moais op ‘e aginda stean.