Folksferhuzing yn Idaerd

Yn 2015 hawwe der yn de doarpen Idaerd en Eagum in grutte folksferhuzing plak fûn. Wol 4 famyljes ferfarren nei in oar doarp en nije ynwenners kamen hjir foar yn plak. Mar ek it ûnderhâld fan it Lokaal.wie in wichtich punt op de jiergearkomste fan Pleatslik Belang Idaerd, Eagum en Hoflân.
De oanbou fan it Lokaal moat kommende tiid goed ûnder hannen nommen wurde. Dit en tal gewoane saken die op in jierfergadering oan e oarder kommen binne hjir fierder bepraat.