Folgje Reduzum.com no ek op Instagram

Fanôf hjoed sit Reduzum.com ek op Instagram! Op Instagram wurde foto’s pleatst fan de trije doarpen, om sjen te litten hoe moai at ús doarpen binne. Je kinne sels ek moaie foto’s ynstjoere. Stjoer de foto nei redactie@reduzum.com of tag @reduzumcom yn dyn foto op Instagram. Brûk dêrby de hashtags #Reduzum #Friens #Idaerd of #Eagum en wy sille de foto diele. Fansels mei de namme fan de makker der by.