Fokje ryd net fierder

Al in oantal jierren is Fokje Hoekstra ien fan de frijwilligers dy’t op it skoalbuske rydt. Mar no ‘t se stoppet, wurdt se troch de skoalbern noch efkes op it stuoltsje set. Foto’s