Foarsitters oerdracht rint op rolletjes

Justerjûn, mei de jiergearkomste is der op symboalyske wize ôfskied naam fan Otto van der Meulen. Ut hannen fan de nije foarsitter, Fetze Tichgelaar krige Otto  in wiellager. Hjirmei makke Fetze dúdlik hoe de wurking fan wurkgroepen binnen de doarpsbelang wie.