Foarsitter ferlit bestjoer Doarpsbelang

Regeare kin net mei twa petten op ‘e holle
Dat is eins ien te folle
Doarpsbelang kriget dêrom tydlik in oare frontman
Dy’t de deistige lieding nimt mei syn fjouwerspan.