Foarnimmens

Foar 2006 hie Piet Elzinga him foarnaam om in snoek fan in meter te fangen. In pear kear siet er tichtby. Op âldjiersdei soe er it noch ien kear besykje. Hy helle in snoek fan 80 sm boppe wetter. In moaie ôfsluter, mar foar 2007 wol er probearje om mei buorman Hans Krabbedam dy snoek fan in meter wol te fangen.