Foarlêswike by de pjutten

Fan 23 jannewaris oant en mei 2 febrewaris binne de “nationale voorleesdagen”. It printeboek fan it jier is yn 2019 ‘een huis voor Harry’. Ek yn it frysk oersetten. Marja Koops van DBieb hat 31 jannewaris yn Reduzum by de pjutten west om foar te lêzen út dit boek. It wie in tige slagge moarn!