Foarjierstoernoai Tennisferiening Stânfries

In lêste oprop foar de tennisstjerren dy’t op freed 15 maaie meidwaan wolle oan it foarjierstoernoai: jou jimme foar 11 maaie op. Dit kin by Joop Andringa. Till. 602254 en per e-mail jmandringa@hetnet.nl.