Foarjiers aktiviteit yn Friens

Snein 7 april ha de ynwenners fan Friens in tige slagge foarjiers aktiviteit hân mei troch it doarp âld hollânske spultsjes en dêr nei in hearlik fersoarge lunch troch de behearders fan it Lokaeltsje. De organisaasje fan dizze aktiviteit wie yn hannen fan Pl.Belang