Foardrachtskriich

Op 16 febrewaris waard troch VOO, yn gearwurking mei skoalle, de foardrachtskriich organisearre. Dit jier hiene wy 30 foardragers op papier, noch nea wie it oantal bern dat meidwaan woe sa heech west. Spitichernoch fûlen der, û.o troch sykte in pear ôf. Lês fierder