Foar wat, heart wat

Skobberdebonk, it tydlik ûnderkommen fan Lieuwe en Piter, is fuort. Nei it programma Doch it foar dyn doarp, woene de mannen harren kreaze klinte wol kwyt, tsjin in knap bod. Dit jild is te’n goede kommen oan de skoalle, om’t de skoalbern sa goed om harren tocht hiene.