Foar neat giet de sinne op

We kinne wol foar moai waar spylje, mar foar neat giet de sinne op. Hawwe je in plakje ûnder de sinne, dan is der gjin bankje oan de loft. En stiet de loft as in brijwein, dan is de sinne fansels fier te sykjen.
Mar ek dizze simmer binne de sinnepanielen foar in tal húshâldings it sintsje yn ‘e hûs.