Keninklike ûnderskieding foar Jappie de Vries

Jappie de Vries hat jierren aktyf as frijwilliger west yn de funksje as ponghâlder by ferskate organisaasjes, werûnder by de merkekommisje yn Reduzum, Friens en Idaerd en SwinSwette. Yn 2018 hat er in wichtige rol spile yn de produksje fan Oeds fan Fierwei, in ûnderdiel fan it Under de Toer-programma yn it ramt fan LF2018. Hy is foarsitter fan Uitvaartvereniging De Laatste Eer.