Foar de liuwen

De Redúster froulju hawwe in dei nei Utert west. Dêr waarden se foar de liuwen goait. Figuerlik wol te ferstean. Want twa liuwinnen lieden har hjir troch de stêd en oer de grêften.