Foar de ferhjitte geast

Krije jim mei dizze waarme dagen lêst fan in ferhjitte geast. Dan kinne je foar in stik ferkuolling it beste nei Friens. Hjir stiet in kuolkast mei poarsjes smaaklik iiskâld lês foer, mei in sauske fan ferkuoljende letterkes.
De lokaasje fan dizze iiskâlde saak is by Jos en Anke bergsma op de oprit, Sytzamawei 2A.
Smaaklik lêze