FNP fraksjegearkomsten

De FNP Boarnsterhim hâldt 9 novimber om 20.00 oere yn kafee De Welp in iepenbiere fraksjegearkomste. Alles dat foar jo en de gemeentepolityk fan belang is kin ynbrocht wurde. Alle ynwenners fan Reduzum, Idaerd en Friens binne wolkom.