Fly away, fly away…

Kongresgongers, bern op skoalreiske, bolletjesslikkers, Marokkanen, fuotbalsupporters as Friezen om útens. It brûst, alle dagen wer op Schiphol.
Dit ynspireare programmamaker Joris Linssen foar it meitsjen fan in nij tillevysje programma ‘Ivich ûnderweis’.
It personiel fan Schiphol hie it der mar drok mei.