Floralia, fleur foar hûs en tún

Op woansdei 20 april fynt der fanôf 17.00 oere in grutte blommeferkeap plak. Masters, juffen, bern en âlders komme by de doarren del mei moaie blommen foar yn ‘e tún en yn hûs. Se komme yn Reduzum, Friens en Idaerd fansels!