Flits, de musical

De tariedingen foar de skoalle musical  binne al yn folle gong! Dit jier is it tema: FLITS. Fan alles sil foarby flitse en it wurdt grif in flitsende jûn!
De útfiering is op woansdeitejûn 5 july fanôf 19.00
De musical wurdt útfierd troch alle bern fan Trije doarpen skoalle.