Flits, de musical

Justermoarn waard yn ‘flitsend’ tempo troch frijwilligers de tribune opboud. De jûns joegen de bern in flitsende foarstelling fan de musical Flits. Hjir kinne jim noch efkes neigenietsje fan in flitsend koarte ympresje fan de optredens fan de groepen yn de flitsende musical FLITS