Flessepost…

14 novimber is yn Ljouwert de 10e edysje fan Domino day. Hendrik Zijlstra hat hjirfoar jim help nedich. Foar ien projekt siket er 10 grutte flessen, om as dekorstik te tsjinjen. Sjoch mar ris op it prikboerd