Flesse-aksje Idaerd

Oekraine leit oer de kop, (sjoch flagge) dêrom woe Femke de Vries graach helpe. Se rûn ôfrûne wike by de doarren del yn Idaerd. It staasjejild dy’t dat opsmyt hat se donearre oan giro 555.