Fleis foar kaarters Idaerd

De simmertiid komt dr wer oan en dan is it kaartseizoen wer gebeurt, yn it Lokaal fan Idaerd. Mei gemiddeld 18 spilers wiene der om de fjirtjin dagen op freed te jûn noflike kaartjûnen. In pear kear om fleis en de punten bin wer opteld om de winners bekend te meitsjen oan it ein.
De fleisprizen kamen dit jier út Wergea, slagerij Harmke. Sy hat de poedelprizen dit jier sponsere, twa prachtige rollades!