Fleanfjild Idaerd

Der wie al in moaie landingsbaan klearlein.
Fannemiddei koe dit sweeffleantûch dan ek feilich in neadlanding meitsje yn in stik greide ûnder Idaerd.