Fiskwedstriid op it Swinlân

Freed is der by de nije haven op it Swinlân in fiskwedstriid . Wa makket mei syn fangst de langste fisk-sintimeters?
De jeugd (oant 14 jier)dy’t noch gjin jeugdfergunning hat, kin dy fergees ôfhelje oan de Buorren 4. Folwoeksenen binne sels ferantwurdlik foar in fergunning.