Fiskklub Nea byt hat byt

Alle jierren giet der in grutte groep mannen mei-elkoar der op út te snoekbears fiskje. Ofrûne sneon wie it wer safier. Manmachtich rieden se moarns betiid , auto’s mei boaten der efter it doarp út. Oan de ein fan de dei komme se mei de buit en in soad sterke ferhalen werom.
Fiskerslatyn fan de boppeste plank dus. In lytse foto ympresje fan dizze dei