Fiskje oan de Swette

Al of gjin fisk, se hawwe faak in hiele moaie middei by it picknickplak oan de Swette. Op harren fêste fiskplakje sitte de susters Talsma en Brandenburg mei moai waar fan middeis oant yn de jûntiid te fiskjen.