Fiskerstrauma

Fiskje is ûntspannend mar jout by guon fiskers nochal frustraasjes. Hans Krabbendam is sûnt it ôfrûne wykein fan in trauma ferlost. Al 28 jier fisket er op snoeken. Mar lang om let hat er no dochs in snoek fan eksakt in meter fongen.