Fioeltsjeswiken by de Eskeblom

Gjin griene fingers, mar wol it skriuwen yn de fingers? Meitsje dan in ferhaal of gedicht oer fioelen en leverje it foar 22 maart yn by de Eskeblom. Foar it mooiste ferhaal of gedicht hat Blijke in mooie priis, in bak fioelen.