Finalisten dûbelkampioenskippen

Yn koarte broek en t-shirt waard der op snein 23 septimber tennisse om ‘priis en preemje’ yn de dûbelkampioenskippen fan Tennisferiening Stânfries Der waard omraak mept en om 4 oere koene de prizen útrikt wurde; gjin krânsen, mar in moaie krysant foar de winners!