Filmjûn op ‘e boppeseal

Woansdeitejûn wurdt der fan út de tsjerkemienskip in filmjûn organisearre. Elkenien kin der hinne. De film “Le huitième jour” (de achste dei) draait op ‘e boppeseal fan kafee-bar de Welp. Nei de film is der ûnder it genot fan in hapke en in drankje gelegenheid foar in neisit.