Film op boppeseal

Moarntejûn draait der op de boppeseal fan kafee bar de Welp de film ‘The pianist’. Dizze film, dy’t alhiel mei de tiid fan it jier te krijen hat, is foar elk tagonklik.
Fansels is der dizze jûn gjin Zumba op de boppeseal.