File leed yn Friens

Hjoed waard der ûnderhâldswurk dyn oan beammen oan de Frienzerdyk. Dit soarge foar oerlest en opûnthâld op ‘e dyk. Minsken koene efkes net yn en út Friens. Der wiene dan ek ferskeidene minsken te let op harren ôfspraken.